Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Desde 1977 más de 26.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.

A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.

A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Aprovat en el DOGC de 30 de juliol de 2018.

  Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

  Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits).

  • Àmbit General (40 temes).
  • Àmbit Jurídic (40 temes).
  • Àmbit Econòmic (40 temes).
  • Àmbit de Prevenció (40 temes).

  PROVES

  L'Oposició consta de 2 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis.

  • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora.
  • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
  • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts.
  • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores.

  SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i Horaris
  Barcelona Octubre 2020 Dissabtes, de 9 a 14 h
  Barcelona Octubre 2020 Dimecres, de 16 a 21 h

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  210 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

  Precios de los temarios

  PREUS DELS TEMARIS

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF.

 • Resultados

  RESULTATS

  Instàncies Presentades Aprovats Totals
  Totals
  (100 %)
  Alumnes
  CEF
  %
  CEF
  Totals
  (100 %)
  Alumnes
  CEF
  %
  CEF
  Convocatòria 2009 3.108 143 5 289 50 17
  Convocatòria 2008 -- -- -- -- -- --

  Convocatòries anteriors

  Data 03-04-09 31-03-06 25-03-03 18-06-99
  Places 384 207 216 160
 • Oferta de empleo público

  OFERTA D’OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  A totes aquelles persones interessades en la preparació de les 400 places de torn lliure i PI, que incorpora l'oferta d'ocupació pública del 2017 de la Generalitat de Catalunya, aixi como de la convocatoria que s’ha de publicar dins dels terminis provistos o voleu fer qualsevol tipus de consulta, us podeu adreçar a infobcn@cef.es, amb les següents dades, nom i cognoms, mail i telèfon mòbil, indicant en el assumpte COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, i ens posarem en contacte amb vosaltres.

  Es publica la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC de 30 de juliol), per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per al'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

  Es publica la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre (DOGC de 12 de novembre), per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del Cos Superior d'Administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242) que es distribueixen en els torns i opcions següents de les que preparem en el CEF.-:

  Torn de lliure accés:

  • Opció general: 264 places (12 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
  • Opció jurídica: 105 places (5 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).

  Torn de promoció interna:

  • Opció general: 216 places (12 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
  • Opció jurídica: 85 places (5 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).

  La sol·licitud s'ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.