Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Desde 1977 más de 30.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

De conformitat amb la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, correspon al personal funcionari pertanyent a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1) desenvolupar les funcions de caràcter administratiu de nivell superior de direcció administrativa, de gestió, d'estudi i propostes, de preparació de normativa, d'elaboració d'informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars.

Les funcions que corresponen a les opció general de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya són, dins de les que té atribuïdes legalment aquesta escala en virtut de la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, les següents:

Les funcions que es detallen a continuació es poden desenvolupar en qualsevol lloc de treball de l'opció general, i d'acord amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s'adscriuen:

 1. Desenvolupar funcions de direcció administrativa (planificació, organització, direcció, coordinació, control i avaluació de l'activitat administrativa, de les funcions encomanades, i dels resultats obtinguts).
 2. Elaborar informes, estudis, anàlisis i avaluacions de les matèries de la seva competència segons els procediments, les metodologies i la normativa, o coordinar-ne l'elaboració, per prendre decisions i/o facilitar la presa de decisions:
 3. Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats assignats d'acord amb les metodologies, els procediments establerts i la legislació vigent.
 4. Dissenyar, elaborar models i procediments de gestió, tenint en compte les necessitats dels usuaris, els recursos disponibles, els criteris corporatius i les normes vigents.
 5. Informar i assessorar i atendre consultes, aportant el seu coneixement tècnic sobre les matèries de la seva especialitat, altres persones de l'organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans d'acord amb les necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent.
 6. Desenvolupar propostes de millores dels processos de gestió i de l'organització.
 7. Auditar i inspeccionar els procediments d'administració i gestió, en les matèries de la seva especialitat tècnica, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent.
 8. Coordinar i participar en equips tècnics o de col·laboradors, i assumir, si escau, la direcció formal.
 9. Desenvolupar i coordinar els sistemes d'informació de la unitat, dels indicadors de gestió i de servei, de les dades que fan referència a la documentació generada i/o les corresponents als registres corporatius.

La retribució d‟aquest grup està entre 45.000 i 50.000 € (bruts anuals).

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

De conformitat amb la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, correspon al personal funcionari pertanyent a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1) desenvolupar les funcions de caràcter administratiu de nivell superior de direcció administrativa, de gestió, d'estudi i propostes, de preparació de normativa, d'elaboració d'informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars.

Les funcions que corresponen a les opció general de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya són, dins de les que té atribuïdes legalment aquesta escala en virtut de la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, les següents:

Les funcions que es detallen a continuació es poden desenvolupar en qualsevol lloc de treball de l'opció general, i d'acord amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s'adscriuen:

 1. Desenvolupar funcions de direcció administrativa (planificació, organització, direcció, coordinació, control i avaluació de l'activitat administrativa, de les funcions encomanades, i dels resultats obtinguts).
 2. Elaborar informes, estudis, anàlisis i avaluacions de les matèries de la seva competència segons els procediments, les metodologies i la normativa, o coordinar-ne l'elaboració, per prendre decisions i/o facilitar la presa de decisions:
 3. Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats assignats d'acord amb les metodologies, els procediments establerts i la legislació vigent.
 4. Dissenyar, elaborar models i procediments de gestió, tenint en compte les necessitats dels usuaris, els recursos disponibles, els criteris corporatius i les normes vigents.
 5. Informar i assessorar i atendre consultes, aportant el seu coneixement tècnic sobre les matèries de la seva especialitat, altres persones de l'organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans d'acord amb les necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent.
 6. Desenvolupar propostes de millores dels processos de gestió i de l'organització.
 7. Auditar i inspeccionar els procediments d'administració i gestió, en les matèries de la seva especialitat tècnica, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent.
 8. Coordinar i participar en equips tècnics o de col·laboradors, i assumir, si escau, la direcció formal.
 9. Desenvolupar i coordinar els sistemes d'informació de la unitat, dels indicadors de gestió i de servei, de les dades que fan referència a la documentació generada i/o les corresponents als registres corporatius.

La retribució d‟aquest grup està entre 45.000 i 50.000 € (bruts anuals).

 • Programa y Ejercicios

  CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ DE TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA

  Convocatòria DOGC 20.2.24 RESOLUCIÓ PRE/423/2024, de 16 de febrer, de convocatòria dels processo (gencat.cat)

  Oferta 2023.

  662 places segons la següent distribució:

  Torn de lliure accés (364 places):

  • Opció general: 301 places. D'aquestes places, 28 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció jurídica: 48 places. D'aquestes places, 4 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció econòmica: 6 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció de prevenció de riscos laborals: 9 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

  Torn de promoció interna (298 places):

  • Opció general: 246 places. D'aquestes places, 27 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció jurídica: 38 places. D'aquestes places, 4 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció econòmica: 6 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció de prevenció de riscos laborals: 8 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

  PROGRAMA

  El programa està publicat en el DOGC núm. 8720 de 29.07.2022

  Part comuna general (35 temes) (comú als 4 àmbits).

  Part específica (30 temes).

  • Àmbit General (30 temes).
  • Àmbit Jurídic (30 temes).
  • Àmbit Econòmic (30 temes).
  • Àmbit de Prevenció (30 temes).

  EXERCICIS:

  L'Oposició consta de 4 exercicis:

  • Primer exercici: Test psicomètric de capacitats de raonament. De caràcter obligatori i no selectiu ni eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, de capacitats de raonament. S'hi avaluen les capacitats de les persones aspirants de raonament verbal (20 preguntes), numèric (10 preguntes) i abstracte (10 preguntes).Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Durada: 1 hora.
  • Segon exercici: Test de coneixements sobre la part comuna del temari (35 temes). De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés. Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari. Durada: 1 hora.

   Avís: Les persones que participen pel torn de promoció interna estan exemptes de la realització d'aquest exercici.

  • Tercer exercici: Test de coneixements sobre la part específica del temari (30 temas). De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de cada opció. Durada: 1 hora i 20 minuts.
  • Quart exercici: Supòsit pràctic, tipus test, sobre la part específica del temari (30 temes). De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un test de supòsit pràctic de 25 preguntes, sobre el contingut de la part específica del temari de cada opció. Aquest exercici pot incloure diferents supòsits i/o situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya i de l'opció en què es participa. Durada: 1 hora i 30 minuts.

   El Tribunal Qualificador corresponent determinarà l'ordre de realització d'aquests exercicis.

  CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ ESPECIALS DE PROMOCIÓ INTERNA (Publicada DOGC 9063, 19.12.23)

  Places: 383 ( D’aquestes places, 20 es reserven per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapcitades i 8 per a persones amb discapacitat intel·lectual.

  PROGRAMA

  Part específica, opció general (30 temes).

  EXERCICIS:

  • Primer exercici: Test de coneixements sobre la part específica del temari (30 temes). De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre 50 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una es correcta. ( Durada: 1 hora i 20 minuts).
  • Segon exercici: Supòsit pràctic, tipus test. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test sobre la part específica. ( Durada: 1 hora i 30 minuts).

  La qualificació de la fase d’oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

  • PROVA acreditativa del requisit dels coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo. (Durada: 2 hores).

  FASE CONCURS: Es valoraran els mèrits (màxim 40 punts).

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que prefereixen acollir-se a la preparació tradicional d'oposicions i, per tant, estan disposats a desplaçar-se als centres que CEF posa a la seva disposició a Barcelona, Madrid i València.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat presencial:

  • Instal·lacions. Als nostres centres CEF.- et farem sentir com a casa. Sabem com pot ser de dur preparar una oposició i és per això que, a les seus del CEF.-, trobaràs tots els recursos tant de personal com materials que et seran de gran utilitat al llarg del procés de preparació de l'oposició .
  • Campus virtual. La modalitat presencial de preparació d'oposicions també inclou accés a la plataforma digital on trobareu més recursos necessaris per a l'estudi de l'oposició: documentació complementària, test, simulacres o fòrums, entre d'altres.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa. Una bona organització és una de les claus de l'èxit a les oposicions i aquí és on CEF.- t'aportarà un valor afegit gràcies als seus més de 45 anys d'experiència preparant oposicions.
  • Equip de professionals. El CEF posa a disposició de tots els seus opositors un gran equip de professionals amb experiència consolidada en l'àmbit de la formació: els coordinadors d'oposicions, que sempre trobaràs físicament als nostres centres, són la pedra angular de la preparació juntament amb els preparadors , persones de referència també per a qualsevol consulta relacionada amb les matèries de l'oposició. A més, tots els nostres preparadors, en qualsevol de les modalitats, han estat opositors del CEF.- i coneixen de primera mà les claus de l'èxit per a la superació de l'oposició.

  Preparación telepresencial

  PREPARACIÓ TELEPRESENCIAL

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que necessiten preparar l'oposició amb classes en directe, però no poden acudir als nostres centres de preparació presencial.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat telepresencial:

  • Classes en directe. A l'inici de la preparació, es facilita un calendari de classes en directe on el professor explica la matèria en temps real. La plataforma de classes en streaming us permetrà participar i interactuar amb preparador i companys igual que en la preparació presencial. A més, tindreu accessible l'enregistrament d'aquestes classes durant un període de temps determinat.
  • Campus virtual. Tindràs accés a la plataforma digital on trobaràs tots els recursos necessaris per estudiar l'oposició. Alguns daquests recursos són: documentació complementària, test, simulacres, accés als enregistraments de les classes o fòrums.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia ia més, l'hem anat evolucionant perquè el nostre #MétodoCEF.- de preparació sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.

  Materials

  El CEF edita els seus propis temaris d'oposicions, esdevenint una eina indispensable per a la preparació. Amb la compra del temari l'opositor disposa d'un any gratuït d'actualitzacions, permetent així estar sempre informat de tots els canvis. Un cop transcorregut el període gratuït, l'opositor podrà renovar la subscripció abonant la quota corresponent. Dins la plataforma d'actualització de temaris l'opositor també hi tindrà accés a totes les novetats legislatives.

  Independentment de la modalitat destudi, tots els opositors compten amb accés al Campus Virtual, plataforma on trobaran, entre altres coses, documentació complementària per a la preparació.

  A més, l'editorial del CEF compta amb nombrosos manuals d'estudi de diverses matèries i són molt útils per acompanyar la preparació de l'oposició.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Aquest curs s'ofereix normalment en la nostra seu de Barcelona però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format telepresencial.

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona
  (part específica)
  Possibilitat d'incorporació al grup actual Dimecres, de 16 a 21 h
  Barcelona
  (part comuna)
  13 de maig Dilluns, de 16 a 21 h
  Telepresència
  (part específica)
  Possibilitat d'incorporació al grup actual Dimecres, de 16 a 21 h
  Telepresència
  (part comuna)
  13 de maig Dilluns, de 16 a 21 h

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  Matricula 50 €
  Preparació part comuna o específica 220 €/mes
  Preparació total (comuna i específica) 300 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

  Precios de los temarios

  PREUS DELS TEMARIS

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF.

 • Resultados

  RESULTATS

  Instàncies Presentades Aprovats
  Total
  (100 %)
  Alumnes
  CEF
  Alumnes
  CEF
  %
  CEF
  Convocatòria 2019 4.683 55 25 46
  Convocatòria 2009 3.108 143 50 35

  Convocatòries anteriors

  Data 12-11-19 03-04-09 31-03-06 25-03-03 18-06-99
  Places 760 384 207 216 160
 • Oferta de empleo público

  Oferta d’ocupació Pública de la Generalitat per al 2023 (5.4.23)

  Cos superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1)

  (Publicada DOGC 9105, 20.02.24 )

  RESOLUCIÓ PRE/423/2024, de 16 de febrer, de convocatòria dels processo (gencat.cat)

  Total de places: 662

  Distribució de les places;

  Torn de lliure accés (364 places):

  • Opció general: 301 places. D'aquestes places, 28 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció jurídica: 48 places. D'aquestes places, 4 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció econòmica: 6 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció de prevenció de riscos laborals: 9 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

  Torn de promoció interna (298 places):

  • Opció general: 246 places. D'aquestes places, 27 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció jurídica: 38 places. D'aquestes places, 4 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció econòmica: 6 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Opció de prevenció de riscos laborals: 8 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

  Convocatòria dels processos de selecció especials de promoció interna personal d’administració i tècnic de l’Administració de la Generalitat (Publicada DOGC 9063, 19.12.23)

  Cos superior d’administració general de la Genenalitat de Catalunya (A1):

  Places: 383 (20 per persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 8 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

  Temari: Part específica de l’opció general (30 temes)

  Cos de gestió d’administració general de la Genenalitat de Catalunya (A2):

  Places: 341 (17 per persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 7 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

  Temari: Part específica de l’opció general (26 temes)

  Cos administratiu de la Genenalitat de Catalunya (C1):

  Places: 437 (22 per persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 9 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

  Temari: Temes 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 25 (13 temes)