Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Desde 1977 más de 28.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  El programa està publicat en el DOGC núm. 7674, de 30.7.2018.

  Aquesta Resolució també inclou el temari de la part específica de les opcions general, jurídica, econòmica i de prevenció sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció.

  Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits).

  • Àmbit General (40 temes).
  • Àmbit Jurídic (40 temes).
  • Àmbit Econòmic (40 temes).
  • Àmbit de Prevenció (40 temes).

  PROVES

  Segons la convocatòria de 2019, L'Oposició consta de 3 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 3 exercicis:

  • Primer exercici: Test de coneixements sobre la part comuna del temari (60 temes) de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta,Sobre el contingut de la part comuna del temari. (Durada 1 hora i 20 minuts).
  • Segon exercici: Preguntes de resposta breu de la part comuna del temari (60 temes). De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu. (Durada: 1 hora).
  • Tercer exercici: Test de competències professionals. Obligatori i no eliminatori. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. (Durada: 1 hora i 15 minuts).

  SEGONA PROVA: consta de 2 exercici.

  • Primer exercici: Test de coneixements sobre la part específica del temari (40 temes). De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions. Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari. (Durada 1 hora).
  • Segon exercici: supòsit pràctic.(escrit) De caràcter obligatori i eliminatori de temes de la part comuna i de la part específica. (Durada 2 hores).

  TERCERA PROVA: consta de 2 exercici.

  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo. (Durada: 2 hores).
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo. (Durada: 1 hora).
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se els proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens oficials. D'aquesta forma s'arriben als coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

  TELEPRESENCIA

  • Classes online en directe. En aquestes classes el professor interactúa amb l´alumne com si d´una classe presencial es tractés, es poden fer preguntes, consultar dubtes i participar a la classe.
  • El campus virtual. A l´inici de la preparació, l´alumne, rebrà unes claus d´accés al nostre Campus Virtual. Dins del Campus tindrà a la seva disposició el material complementari que cada professor consideri oportú, un xat i foros on poder interactuar amb professors i companys.
  • Equip docent especialitzat. Tot el professorat del CEF.- està familiaritzat i especialitzat en matèria de formació online, ja que vam ser pioners en aquesta modalitat educativa i hem anat evolucionant la nostra metodología amb el pas dels anys.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Aquest curs s'ofereix normalment en la nostra seu de Barcelona però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format telepresencial.

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona 7 d’febrer de 2024 Dimecres de 16 a 21 h
  Barcelona 3 d’febrer de 2024 Dissabte de 9 a 14h
  Telepresència 7 d’febrer de 2024 Dimecres de 16 a 21 h
  Telepresència 3 d’febrer de 2024 Dissabte de 9 a 14h

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Els interessats poden adreçar-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  220 €/mes
  PREPARACIÓ TELEPRESENCIALS
  Matricula (primer mes) 40 €
  220 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

  Precios de los temarios

  PREUS DELS TEMARIS

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF.

 • Resultados

  RESULTATS

  Instàncies Presentades Aprovats
  Total
  (100 %)
  Alumnes
  CEF
  Alumnes
  CEF
  %
  CEF
  Convocatòria 2019 4.683 55 25 46
  Convocatòria 2009 3.108 143 50 35

  Convocatòries anteriors

  Data 12-11-19 03-04-09 31-03-06 25-03-03 18-06-99
  Places 760 384 207 216 160
 • Oferta de empleo público

  Oferta d’ocupació Pública de la Generalitat per al 2023 (5.4.23)

  Cos superior d’Admnistració, escala superior d’administració general (grup A, subgrup A1) Total de places: 662

  • Torn lliure: 330
  • Torn lliure, reserva pera a persones amb discapacitat : 34
  • Torn de promoció interna: 265
  • Torn de promoció interna, reserva pera a persones amb discapcitat: 33
  • A la espera de les convocatories.

  Informació de l’última convocatoria, any 2019

  Es publica la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre (DOGC de 12 de novembre), per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del Cos Superior d'Administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242) que es distribueixen en els torns i opcions següents de les que preparem en el CEF.-:

  Torn de lliure accés:

  • Opció general: 264 places (12 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
  • Opció jurídica: 105 places (5 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).

  Torn de promoció interna:

  • Opció general: 216 places (12 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
  • Opció jurídica: 85 places (5 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.