Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya feed
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya (Torn lliure / Promoció Interna)

Descripción y requisitos

De conformitat amb la disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, correspon al personal funcionari pertanyent a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2) desenvolupar les funcions de caràcter administratiu de col·laboració amb les de nivell superior, i també les funcions d'aplicació de normativa, les propostes de resolució d'expedients normalitzats i els estudis i informes que no corresponguin a tasques de nivell superior.

De conformitat amb la disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, correspon al personal funcionari pertanyent a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2) desenvolupar les funcions de caràcter administratiu de col·laboració amb les de nivell superior, i també les funcions d'aplicació de normativa, les propostes de resolució d'expedients normalitzats i els estudis i informes que no corresponguin a tasques de nivell superior.

 • Programa y Ejercicios

  CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ DE TORN LLIURE (A la espera de la convocatòria)

  PROGRAMA

  El programa està publicat en el DOGC núm. 8720 de 29.07.2022

  PROVES

  L'Oposició consta de 2 proves (segons la darrera convocatoria):

  PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

  • Primer exercici: Competencies professionals. De caracter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que compasen un qüestionari sobre competencies professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l'annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar propies de l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració (subgrup A2). Durada 1 hora.
  • Segon exercici: coneixements. De caracter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (45 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
  • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caracter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica (45 temes+ 30 temes). Durada 1 h 15 minuts.
  • Quart exercici: suposit practic. De caracter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un suposit practic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (45 temes+ 30 temes). Durada 1 hora 45 minuts.

  CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA (Publicada DOGC 9063, 19.12.23

  Places: 341 ( D’aquestes places, 17 es reserven per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapcitades i 7 per a persones amb discapacitat intel·lectual.

  PROGRAMA

  Part específica, opció general (30 temes)

  EXERCICIS:

  • PRIMER EXERCICI: Test de coneixements sobre la part específica del temari (30 temes). De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre 50 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una es correcta. ( Durada: 1 hora i 20 minuts).
  • SEGON EXERCICI: Supòsit pràctic, tipus test. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test sobre la part específica. ( Durada: 1 hora i 30 minuts).

  La qualificació de la fase d’oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

  • PROVA acreditativa del requisit dels coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo. (Durada: 2 hores).

  FASE CONCURS: Es valoraran els mèrits (màxim 40 punts)

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  El sistema de preparació sera en CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens oficials. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

  Telepresencia

  Ja pots preparar la teva oposició seguint el #MétodoCEF sense necessitat de desplaçaments, independent del seu lloc de residència. La nostra modalitat telepresencial, amb classes en línia en directe, se sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'opositor, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per a facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.

  Com serà la teva preparació telepresencial?

  • Classes en streaming en directe. En aquestes classes el professor amb tu com si es tractés d'una classe presencial, podràs preguntar dubtes i participar en classe en rigorós directe.
  • Classes gravades. No pots assistir a una classe? No et preocupis, tindràs accessibles les classes gravades durant un període de temps determinat.
  • L'aula ara és virtual. En iniciar el curs, rebràs unes claus d'accés al nostre Campus Virtual. Aquí tindràs a la teva disposició tots els materials del curs digitalitzats, sessions explicatives, un xat o fòrums on podràs interactuar amb professors i companys, també les activitats que realitzis al llarg de la preparació.
  • Planificació de la preparació. La teva preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma i podràs veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia i a més, l'hem anat evolucionant perquè nostre #MétodoCEF de preparació, sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.
 • Precio y calendario

  Calendario

  Pendents de convocatòria.

  Centre Data d’inici Horari
  Barcelona 2 de març de 2024 Matins (dissabtes de 9 a 14 h)
  Barcelona 6 de març de 2024 Tardes (dimecres, de 16 a 21 h)
  Telepresència 2 de març de 2024 Matins (dissabtes de 9 a 14 h)
  Telepresència 6 de març de 2024 Tardes (dimecres, de 16 a 21 h)

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Els interessats poden adreçar-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL/TELEPRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  180 €/mes

  Precios de los temarios

  PREUS DEL TEMARI

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF sense cost addicional.

 • Oferta de empleo público

  Oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 (23.12.2021)

  S’oferten 126 places pel Cos de Gestió d’administració, escala de gestió d’administració general (A2):

  • Torn lliure: 37
  • Torn lliure, reserva persones amb discapacitat: 10
  • Torn lliure, reserva persones amb discapacitat intel·lectual: 22
  • Torn de promoció interna: 30
  • Torn de promoció interna, reserva persones amb discapacitat: 9
  • Torn de promoció interna, reserva persones amb discapacitat intel·lectual: 18

  Oferta d’ocupació Pública de la Generalitat per al 2023 (5.4.23)

  S’oferten 59 places distribuides de la següent manera:

  • Torn lliure: 29
  • Torn lliure, reserva pera a persones amb discapacitat : 3
  • Torn de promoció interna: 24
  • Torn de promoció interna, reserva pera a persones amb discapcitat: 3
  • A la espera de les convocatories.

  Convocatòria dels processos de selecció especials de promoció interna personal d’administració i tècnic de l’Administració de la Generalitat (Publicada DOGC 9063, 19.12.23)

  • Cos superior d’administració general de la Genenalitat de Catalunya (A1):

  Places: 383 (20 per persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 8 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

  Temari: Part específica de l’opció general (30 temes)

  • Cos de gestió d’administració general de la Genenalitat de Catalunya (A2):

  Places: 341 (17 per persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 7 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

  Temari: Part específica de l’opció general (26 temes)

  • Cos administratiu de la Genenalitat de Catalunya (C1):

  Places: 437 (22 per persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 9 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

  Temari: Temes 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 25 (13 temes)

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.