Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya feed
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Descripción y requisitos

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Aprovat en el DOGC de 22 de febrer de 2020

  Part General:

  • Transparència, accés a la informació pública i bon govern (6 temes).
  • L'Organització i marc normatiu del sector públic (12 temes).
  • Polítiques públiques (8 temes).
  • Estadística (2 temes).
  • Activitat de les administracions públiques (7 temes).
  • Funció pública (7 temes).
  • Administració digital (3 temes).

  Part Específica del temari (opció General):

  • Polítiques públiques i la seva avaluació (4 temes).
  • Activitats de les administracions públiques (16 temes).
  • Funció pública (6 temes).
  • Administració digital (4 temes).

  PROVES

  L'Oposició consta de 2 proves (segons la darrera convocatoria):

  PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

  • Primer exercici: Competencies professionals. De caracter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que compasen un qüestionari sobre competencies professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l'annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar propies de l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració (subgrup A2). Durada 1 hora.
  • Segon exercici: coneixements. De caracter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (45 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
  • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caracter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica (45 temes+ 30 temes). Durada 1 h 15 minuts.
  • Quart exercici: suposit practic. De caracter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un suposit practic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (45 temes+ 30 temes). Durada 1 hora 45 minuts.

  SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caracter obligatori i eliminatori pera les persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Durada 2 h.
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caracter obligatori i eliminatori pera les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n'estiguin exemptes. Durada 1 h.
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  El sistema de preparació sera en CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens oficials. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

 • Precio y calendario

  Calendario

  Pendents de convocatòria.

  CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS

  Centre Data d’inici Horari
  Barcelona 7 d’febrer de 2024 Tardes (dimecres, de 16 a 21 h)
  Barcelona 3 d’febrer de 2024 Matins (dissabtes de 9 a 14 h)

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL/TELEPRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  180 €/mes

  Precios de los temarios

  PREUS DEL TEMARI

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF sense cost addicional.

 • Oferta de empleo público

  Oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 (23.12.2021)

  S’oferten 126 places pel Cos de Gestió d’administració, escala de gestió d’administració general (A2):

  • Torn lliure: 37
  • Torn lliure, reserva persones amb discapacitat: 10
  • Torn lliure, reserva persones amb discapacitat intel·lectual: 22
  • Torn de promoció interna: 30
  • Torn de promoció interna, reserva persones amb discapacitat: 9
  • Torn de promoció interna, reserva persones amb discapacitat intel·lectual: 18

  Propera convocatoria.

  Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya (25.05.2022)

  S’oferten 176 places pel Cos de Gestió d’administració, escala de gestió d’administració general (A2).

  • No reservades: 111
  • Reserva persones amb discapacitat: 48
  • Reserva persones amb discapacitat intel·lectual: 17

  La convocatoria està en procés i es per sistema Concurs-oposició (20.12.2022)

  Oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023 (05.04.23)

  S’oferten 59 places distribuides de la següent manera:

  • Torn Lliure: 29
  • Torn Lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 3
  • Torn de promoció interna: 24
  • Torn de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat: 3

  Propera convocatoria.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.