Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line

Oposiciones a Grupo A2: Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

 
25 de junio: Sesiones Informativas sobre Oposiciones en Barcelona, Madrid y Valencia. Reserva tu plaza AQUÍ

 • Programa y Ejercicios

  Proves

  PRIMERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Per als aspirants del torn de lliure accés, aquesta prova comprèn l'annex I (blocs I a V) del temari previst a la base 1.3.
  • La prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 60 preguntes, més 6 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

  SEGONA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova comprèn l'annex 2 i l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.
  • Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 4 supòsits pràctics en els quals es plantejarà, eventualment, analitzar els estats comptables d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació, i resoldre procediments de revisió.
  • L'aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.

  TERCERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova comprèn l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.
  • Consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic en format word sis preguntes proposades pel Tribunal Qualificador.
  • El temps per a la realització d'aquesta prova serà de 2 hores.
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen tests i casos pràctics de menor a major dificultat.

  El temari estarà en el campus virtual (actualitzat) de consulta per a  cada assistent.

  ESTRUCTURA PREPARACIÓ CEF-BARCELONA

  1.er exercici:

  • Dimarts, de 16 a 20,30 h

  2.º i 3.er exercici:

  • Dijous, de 16 a 20,30 h
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris
  Barcelona Inici grups nous a partir de octubre 2019 Dijous, de 16 a 20,30 h (*)

  (*) Veure l'estructura de preparació a CEF-Barcelona, en l'apartat de metodologia.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIALS
  Matrícula (primer mes) 40 €
  214 €/mes
  TEMARI COMPLERT CAMPUS VIRTUAL

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados

  RESULTATS

  Una vegada a finalitzat el procés de l’oposició del passat any 2016, aquest han sigut els resultats:

  • Instàncies presentades = 305 de les quals per alumnes del CEF = 38 el 12,42%
  • Aprovats = 31, del CEF  = 23 el 74,19%
 • Oferta de empleo público

  OFERTA D’OCUPACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC)

  A totes aquelles persones interessades en aquesta preparació, i voleu fer qualsevol tipus de consulta, us podeu adreçar a infobcn@cef.es, amb les següents dades, nom i cognoms, mail i telèfon mòbil, indicant en el assumpte AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA, i ens posarem en contacte amb vosaltres.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.