Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line

Oposiciones a Grupo A2: Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Desde 1977 más de 26.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Enllaç a la Convocatòria:

 • DOGC 7101 - RESOLUCIÓ VEH/954/2016, de 12 d'abril, de convocatòria del procés selectiu per proveir 40 places del cos tècnic de gestors tributaris (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 219).

Enllaç al temari:

 • DOGC 6821- RESOLUCIÓ ECO/325/2015, de 20 de febrer, per la qual s'aprova el temari de l'oposició del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Enllaç a la Convocatòria:

 • DOGC 7101 - RESOLUCIÓ VEH/954/2016, de 12 d'abril, de convocatòria del procés selectiu per proveir 40 places del cos tècnic de gestors tributaris (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 219).

Enllaç al temari:

 • DOGC 6821- RESOLUCIÓ ECO/325/2015, de 20 de febrer, per la qual s'aprova el temari de l'oposició del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya.
 • Programa y Ejercicios

  Proves

  PRIMERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Per als aspirants del torn de lliure accés, aquesta prova comprèn l'annex I (blocs I a V) del temari previst a la base 1.3.
  • La prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 60 preguntes, més 6 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

  SEGONA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova comprèn l'annex 2 i l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.
  • Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 4 supòsits pràctics en els quals es plantejarà, eventualment, analitzar els estats comptables d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació, i resoldre procediments de revisió.
  • L'aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.

  TERCERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova comprèn l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.
  • Consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic en format word sis preguntes proposades pel Tribunal Qualificador.
  • El temps per a la realització d'aquesta prova serà de 2 hores.
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen tests i casos pràctics de menor a major dificultat.

  El temari estarà en el campus virtual (actualitzat) de consulta per a  cada assistent.

  ESTRUCTURA PREPARACIÓ CEF-BARCELONA

  1r. exercici:

  • Dimarts, de 16 a 20,30 h

  2n. i 3r. exercici:

  • Dijous, de 16 a 20,30 h
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris
  Barcelona Octubre 2020 Dimarts i dijous, de 16 a 20,30 h (*)

  (*) Veure l'estructura de preparació a CEF-Barcelona, en l'apartat de metodologia.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIALS
  Matrícula (primer mes) 40 €
  217 €/mes
  TEMARI COMPLERT CAMPUS VIRTUAL

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados

  RESULTATS

  Una vegada a finalitzat el procés de l’oposició del passat any 2016, aquest han sigut els resultats:

  • Instàncies presentades = 305 de les quals per alumnes del CEF = 38 el 12,42%
  • Aprovats = 31, del CEF  = 23 el 74,19%
 • Oferta de empleo público

  OFERTA D’OCUPACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC)

  A totes aquelles persones interessades en aquesta preparació, i voleu fer qualsevol tipus de consulta, us podeu adreçar a infobcn@cef.es, amb les següents dades, nom i cognoms, mail i telèfon mòbil, indicant en el assumpte AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA, i ens posarem en contacte amb vosaltres.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.