Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Grupo A2: Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Publicada la Oferta de Empleo Público para 2021

Más información aquí sobre cada una de nuestras modalidades: presencial, online y telepresencial.

Desde 1977 más de 28.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

Requisits acadèmics: estar en possessió d´un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, equivalent o superior, dins del termini de presentació de sol-licituds.

Requisits acadèmics: estar en possessió d´un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, equivalent o superior, dins del termini de presentació de sol-licituds.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Exercicis

  PRIMERA PROVA: QÜESTIONARI DE CONEIXEMENTS (annexos 1 i 3 del temari). De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Per als aspirants del torn de lliure i del torn de promoció interna del cos administratiu d´administració general de la Generalitat de Catalunya, la prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 80 preguntes, mes 8 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 és correcta, sobre les materias relatives a l´annex 1 (La Constitució Espanyola, L´Estatut dÁutonomia de Catalunya, Organització Política i Administrativa, La Unió Europea i el Dret Comunitari, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Mercantil, Microeconomia, Economía del Sector Públic i Macroeconomía) i a l´ annex 3 (Dret Financer i Tributari i Dret Financer i Tributari, part Especial) del temari previst a la base 1.3 de la convocatoria.
  • El temps per realitzar aquesta prova és de 2 hores.

  SEGONA PROVA: LLENGUA CATALANA. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n´estiguin exemptes.

  • Aquesta prova consisteix en una avaluació de coneixements de la llengua catalana del nivell requerit a la base 2.6 de la convocatòria.

  TERCERA PROVA: SUPÒSITS PRÀCTICS. (annexos 2 i 3 del temari). De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 3 supòsits pràctics, a triar d´entre 4 proposats pel Tribunal Qualificador, sobre les materias relatives a l´annex 2 (Comptabilitat i Matemàtiques Financeres) i a l´ annex 3 (Dret Financer i Tributari i Dret Financer i Tributari, part Especial) del temari previst a la base 1.3 de la convocatòria.
  • L'aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.
  • El temps per realizar aquesta prova és de 3 hores.

  CUARTA PROVA: PREGUNTES CURTES DE DESENVOLUPAMENT (annex 3 del temari ). De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic, 8 preguntes proposades pel Tribunal Qualificador, sobre les materias relatives a l´annex 3 (Dret Financer i Tributari i Dret Financer i Tributari, part Especial) del temari previst a la base 1.3 de la convocatòria.
  • El temps per realizar aquesta prova és de 2 hores i 30 minuts.
 • Metodología y Materiales

  Telepresencia

  • Classes online en directe. En aquestes classes el professor interactúa amb l´alumne com si d´una classe presencial es tractés, es poden fer preguntes, consultar dubtes i participar a la classe.
  • El campus virtual. A l´inici de la preparació, l´alumne, rebrà unes claus d´accés al nostre Campus Virtual. Dins del Campus tindrà a la seva disposició el material complementari que cada professor consideri oportú, un xat i foros on poder interactuar amb professors i companys.
  • Equip docent especialitzat. Tot el professorat del CEF.- està familiaritzat i especialitzat en matèria de formació online, ja que vam ser pioners en aquesta modalitat educativa i hem anat evolucionant la nostra metodología amb amb el pas dels anys.

  MATERIALES

  MATERIALS

  El temari està disponible en el campus virtual de la preparació.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Aquest curs s'ofereix normalment en la nostra seu de Barcelona però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format telepresencial.

  Centre Data d’inici Dies i horaris (*)
  Barcelona A l´espera de propera oferta i convocatòria Pendent propera oferta i convocatòria

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, ja que cal reajustar els grups segons el nombre d'alumnes matriculats.

  Els interessats poden dirigir-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIALS
  Matrícula (primer mes) 40 €
  96 €/mes
  TEMARI (*)  

  * IMPORTANT: El temari de l’oposició está elaborat pels preparadors del CEF i es troba a disposició al següent enllaç http://economia.gencat.cat/ca/departament/temari-gestors-tributaris/

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados

  RESULTATS

  Una vegada a finalitzat el procés de l’oposició del passat any 2016, aquest han sigut els resultats:

  • Instàncies presentades = 305 de les quals per alumnes del CEF = 38 el 12,42%
  • Aprovats = 31, del CEF  = 23 el 74,19%
 • Oferta de empleo público

  Enllaç a la Convocatòria:

  • ACORD GOV/190/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2019 (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019).

  OFERTA D’OCUPACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC)

  A totes aquelles persones interessades en aquesta preparació, i voleu fer qualsevol tipus de consulta, us podeu adreçar a infobcn@cef.es, amb les següents dades, nom i cognoms, mail i telèfon mòbil, indicant en el assumpte AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA, i ens posarem en contacte amb vosaltres.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.