Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Descripción y requisitos

La inspecció tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

 • a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració.
 • b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributàries.
 • c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs.
 • d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries.
 • e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries.
 • f) La informació a les persones obligades tributàries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributàries.
 • g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
 • h) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
 • i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
 • j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent.
 • k) Les altres que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

La inspecció tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

 • a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració.
 • b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributàries.
 • c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs.
 • d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries.
 • e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries.
 • f) La informació a les persones obligades tributàries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributàries.
 • g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
 • h) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
 • i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
 • j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent.
 • k) Les altres que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Temari publicat en el DOGC Núm. 8341 – 15.02.2021.

  PROVES

  L'Oposició consta de 4 proves (DOGC Núm. 8779 – 25.10.2022)

  Primera prova ( 3h): Preguntes de resposta breu. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu proposades pel Tribunal Qualificador que versen sobre els temes de l'annex 1 del temari.

  Estàn exemptes de la prova els aspirants de Promoció interna.

  Segona prova: Llengua catalana i llengua estrangera

  Aquesta segona prova consisteix en una avaluació de coneixements de la llengua catalana i de la llengua estrangera triada per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió entre anglès, francès i alemany, i consta de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

  Tercera prova ( 4h): Supòsits pràctics. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Aquesta prova compren les matèries relatives als annexos 2 i 3 del temari.

  La prova consisteix en la resolució per escrit de tres supòsits pràctics. El primer, consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic de comptabilitat i matemàtiques financeres, d'acord amb el temari que es detalla a l'annex 2. Els altres dos supòsits consistiran cadascun d'ells en la resolució d'un supòsit pràctic professional, d'acord amb el temari que es detalla a l'annex 3, i, pel que fa a la comptabilitat, a l'annex 2.

  La persona aspirant, eventualment, haurà d'analitzar els estats financers i comptabilitat d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses les liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació; resoldre procediments de revisió, i/o redactar un informe tecnicojurídic sobre determinats aspectes rellevants plantejats en els supòsits.

  La persona aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material de suport i consulta en format electrònic (que inclourà la normativa aplicable als supòsits pràctics plantejats) lliurat pel Tribunal Qualificador.

  Quarta prova: Exposició oral. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Consisteix en l'exposició oral davant el Tribunal Qualificador de tres temes extrets a l'atzar per la persona aspirant entre els temes de l'annex 3 del temari. L'aspirant ha d'extreure un tema de cadascuna de les tres parts de l'annex 3 del temari: dret financer i tributari, part general; dret tributari, part especial I, i dret tributari, part especial II.

  Abans d'iniciar l'exposició i immediatament després d'extreure els temes, l'aspirant disposarà d'un temps màxim de 30 minuts per elaborar, en presència de membres del Tribunal Qualificador i consultant només el temari, un guió que podrà utilitzar en la seva exposició oral.

  L'exposició oral tindrà una durada mínima de 45 minuts i màxima d'1 hora en conjunt, i mínima de 10 minuts per tema.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

  Telepresencia

  • Classes online en directe. En aquestes classes el professor interactúa amb l´alumne com si d´una classe presencial es tractés, es poden fer preguntes, consultar dubtes i participar a la classe.
  • El campus virtual. A l´inici de la preparació, l´alumne, rebrà unes claus d´accés al nostre Campus Virtual. Dins del Campus tindrà a la seva disposició el material complementari que cada professor consideri oportú, un xat i foros on poder interactuar amb professors i companys.
  • Equip docent especialitzat. Tot el professorat del CEF.- està familiaritzat i especialitzat en matèria de formació online, ja que vam ser pioners en aquesta modalitat educativa i hem anat evolucionant la nostra metodología amb amb el pas dels anys.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona En espera de propera convocatoria Dimarts, 16 a 20 h i dijous de 18 a 21 h i 1/2 h de Oral

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, ja que cal reajustar els grups segons el nombre d'alumnes matriculats.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL/TELEPRESENCIALS
  Matricula (primer mes) 40 €
  240 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Oferta de empleo público
 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.