Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Publicada la Oferta de Empleo Público para 2022.

Más información aquí sobre cada una de nuestras modalidades: presencial, online y telepresencial.

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Temari publicat en el DOGC Núm. 8341 – 15.02.2021.

  PROVES

  L'Oposició consta de 5 proves (DOGC Núm. 7709 – 19.09.2018)

  PRIMERA PROVA: consta de 2 exercicis:

  • Primer exercici): Respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test, mes 6 de reserva, proposades pel tribunal qualificador, cadascuna amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Durada: 1 hora i 30 minuts.
  • Segon exercici: Respondre per escrit 8 preguntes de resposta breu proposades pel tribunal qualificador. Durada: 2 hores.

  Estàn exemptes de la primera prova els aspirants de Promoció Interna.

  SEGONA PROVA:

  De caràcter obligatori i eliminatori. Resolució per escrit de 2 supòsits pràctics en que l’aspirant, eventualment, haurà d’analitzar els estats comptables d’una empresa; comprovar l’adequació de les autoliquidacións o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l’obligació tributària; contestar al·legacions, ejectuar i motivar la regularització tributaria i practicar les liquidacions tributàries, incloses les liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en periode voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinanciera del deutor a efectes de determinar els acords a adoptar en el marc d’un procedimient de recaptació; resoldre procediments de revisió, i/o redactar un informe tècnic jurídic sobre determinats aspectes rellevants plantejats en els supòsits.

  L'aspirant disposarà, durant la prova, de material de suport i consulta lliurat pel Tribunal Qualificador. Durada: 3 hores.

  TERCERA PROVA:

  De caràcter obligatori i eliminatori. Presentació i l’exposició oral davant el Tribunal qualificador, amb l’ajuda d’un document prèviament preparat per l’aspirant que serà visualitzat en una pantalla electrònica, de 3 temes extrets a l’atzar per l’aspirant entre els temes de l’annex 3 del temari. Durada: 1 hora i 30 minuts.

  CUARTA PROVA: consta de 2 exercicis:

  • Primer exercici: De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Avaluació de coneixements de llengua catalana.
  • Segon exercici: De caràcter obligatori i no eliminatori. Avaluació de coneixements de llengua anglesa.

  CINQUENA PROVA:

  De caràcter obligatori i no eliminatori. Avaluació de les competències professionals. Entrevista estructurada durant aproximadament 1 hora, que el Tribunal farà a la persona aspirant.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

  Telepresencia

  • Classes online en directe. En aquestes classes el professor interactúa amb l´alumne com si d´una classe presencial es tractés, es poden fer preguntes, consultar dubtes i participar a la classe.
  • El campus virtual. A l´inici de la preparació, l´alumne, rebrà unes claus d´accés al nostre Campus Virtual. Dins del Campus tindrà a la seva disposició el material complementari que cada professor consideri oportú, un xat i foros on poder interactuar amb professors i companys.
  • Equip docent especialitzat. Tot el professorat del CEF.- està familiaritzat i especialitzat en matèria de formació online, ja que vam ser pioners en aquesta modalitat educativa i hem anat evolucionant la nostra metodología amb amb el pas dels anys.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona Possibilitat d’incorporació Dijous, 18 a 21h i ½ h Oral

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, ja que cal reajustar els grups segons el nombre d'alumnes matriculats.

  Els interessats poden dirigir-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  230 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados
 • Oferta de empleo público
 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.