Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Matrícula gratis ahora.
Sin compromiso de permanencia.
Publicada la Oferta de Empleo Público para 2024. ¡Solicítanos más información!

Descripción y requisitos

La inspecció tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

 • a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració.
 • b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributàries.
 • c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs.
 • d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries.
 • e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries.
 • f) La informació a les persones obligades tributàries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributàries.
 • g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
 • h) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
 • i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
 • j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent.
 • k) Les altres que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 60.000 € (bruts anuals).

La inspecció tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

 • a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració.
 • b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributàries.
 • c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs.
 • d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries.
 • e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries.
 • f) La informació a les persones obligades tributàries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributàries.
 • g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
 • h) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
 • i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
 • j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent.
 • k) Les altres que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 60.000 € (bruts anuals).

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Temari publicat en el DOGC Núm. 8341 – 15.02.2021.

  PROVES

  L'Oposició consta de 4 proves (DOGC Núm. 8779 – 25.10.2022)

  Primera prova ( 3h): Preguntes de resposta breu. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu proposades pel Tribunal Qualificador que versen sobre els temes de l'annex 1 del temari.

  Estàn exemptes de la prova els aspirants de Promoció interna.

  Segona prova: Llengua catalana i llengua estrangera

  Aquesta segona prova consisteix en una avaluació de coneixements de la llengua catalana i de la llengua estrangera triada per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió entre anglès, francès i alemany, i consta de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

  Tercera prova ( 4h): Supòsits pràctics. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Aquesta prova compren les matèries relatives als annexos 2 i 3 del temari.

  La prova consisteix en la resolució per escrit de tres supòsits pràctics. El primer, consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic de comptabilitat i matemàtiques financeres, d'acord amb el temari que es detalla a l'annex 2. Els altres dos supòsits consistiran cadascun d'ells en la resolució d'un supòsit pràctic professional, d'acord amb el temari que es detalla a l'annex 3, i, pel que fa a la comptabilitat, a l'annex 2.

  La persona aspirant, eventualment, haurà d'analitzar els estats financers i comptabilitat d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses les liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació; resoldre procediments de revisió, i/o redactar un informe tecnicojurídic sobre determinats aspectes rellevants plantejats en els supòsits.

  La persona aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material de suport i consulta en format electrònic (que inclourà la normativa aplicable als supòsits pràctics plantejats) lliurat pel Tribunal Qualificador.

  Quarta prova: Exposició oral. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Consisteix en l'exposició oral davant el Tribunal Qualificador de tres temes extrets a l'atzar per la persona aspirant entre els temes de l'annex 3 del temari. L'aspirant ha d'extreure un tema de cadascuna de les tres parts de l'annex 3 del temari: dret financer i tributari, part general; dret tributari, part especial I, i dret tributari, part especial II.

  Abans d'iniciar l'exposició i immediatament després d'extreure els temes, l'aspirant disposarà d'un temps màxim de 30 minuts per elaborar, en presència de membres del Tribunal Qualificador i consultant només el temari, un guió que podrà utilitzar en la seva exposició oral.

  L'exposició oral tindrà una durada mínima de 45 minuts i màxima d'1 hora en conjunt, i mínima de 10 minuts per tema.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que prefereixen acollir-se a la preparació tradicional d'oposicions i, per tant, estan disposats a desplaçar-se als centres que CEF posa a la seva disposició a Barcelona, Madrid i València.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat presencial:

  • Instal·lacions. Als nostres centres CEF.- et farem sentir com a casa. Sabem com pot ser de dur preparar una oposició i és per això que, a les seus del CEF.-, trobaràs tots els recursos tant de personal com materials que et seran de gran utilitat al llarg del procés de preparació de l'oposició .
  • Campus virtual. La modalitat presencial de preparació d'oposicions també inclou accés a la plataforma digital on trobareu més recursos necessaris per a l'estudi de l'oposició: documentació complementària, test, simulacres o fòrums, entre d'altres.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa. Una bona organització és una de les claus de l'èxit a les oposicions i aquí és on CEF.- t'aportarà un valor afegit gràcies als seus més de 45 anys d'experiència preparant oposicions.
  • Equip de professionals. El CEF posa a disposició de tots els seus opositors un gran equip de professionals amb experiència consolidada en l'àmbit de la formació: els coordinadors d'oposicions, que sempre trobaràs físicament als nostres centres, són la pedra angular de la preparació juntament amb els preparadors , persones de referència també per a qualsevol consulta relacionada amb les matèries de l'oposició. A més, tots els nostres preparadors, en qualsevol de les modalitats, han estat opositors del CEF.- i coneixen de primera mà les claus de l'èxit per a la superació de l'oposició.

  Preparación telepresencial

  PREPARACIÓ TELEPRESENCIAL

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que necessiten preparar l'oposició amb classes en directe, però no poden acudir als nostres centres de preparació presencial.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat telepresencial:

  • Classes en directe. A l'inici de la preparació, es facilita un calendari de classes en directe on el professor explica la matèria en temps real. La plataforma de classes en streaming us permetrà participar i interactuar amb preparador i companys igual que en la preparació presencial. A més, tindreu accessible l'enregistrament d'aquestes classes durant un període de temps determinat.
  • Campus virtual. Tindràs accés a la plataforma digital on trobaràs tots els recursos necessaris per estudiar l'oposició. Alguns daquests recursos són: documentació complementària, test, simulacres, accés als enregistraments de les classes o fòrums.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia ia més, l'hem anat evolucionant perquè el nostre #MétodoCEF.- de preparació sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.

  Materials

  El CEF edita els seus propis temaris d'oposicions, esdevenint una eina indispensable per a la preparació. Amb la compra del temari l'opositor disposa d'un any gratuït d'actualitzacions, permetent així estar sempre informat de tots els canvis. Un cop transcorregut el període gratuït, l'opositor podrà renovar la subscripció abonant la quota corresponent. Dins la plataforma d'actualització de temaris l'opositor també hi tindrà accés a totes les novetats legislatives.

  Independentment de la modalitat destudi, tots els opositors compten amb accés al Campus Virtual, plataforma on trobaran, entre altres coses, documentació complementària per a la preparació.

  A més, l'editorial del CEF compta amb nombrosos manuals d'estudi de diverses matèries i són molt útils per acompanyar la preparació de l'oposició.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona 3 de juny del 2024 Preparació de l’oral 1 dia a la setmana
  Telepresència 3 de juny del 2024 Preparació de l’oral 1 dia a la setmana

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Preu
  Matricula 50 €
  Preparació 240 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados

  RESULTATS

  Instancias Presentadas Aprobados Totales
  Totales
  (100 %)
  Alumnos
  CEF
  %
  CEF
  Totales
  (100 %)
  Alumnos
  CEF
  %
  CEF
  Convocatòria 2022 74

  21

  28 4 3 75
 • Oferta de empleo público

  OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLIC

  Oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024:

  Total de places: 10, Torn lliure distribuïdes:

  4 places de torn lliure
  1 plaça de torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat
  5 places de promoció interna

  Convocatòria anterior:

  25 d’octubre de 2022

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8779/1933529.pdf