Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Publicada la Oferta de Empleo Público para 2021

Más información aquí sobre cada una de nuestras modalidades: presencial, online y telepresencial.

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Exercicis (Temari publicat DOGC Núm. 6545 - 22.1.2014).

  PROVES

  L'Oposició consta de 5 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 2 exercicis:

  • Primer exercici (1,30 h): Respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test, mes 6 de reserva, proposades pel tribunal qualificador, cadascuna amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta.
  • Segon exercici (2 h): Respondre per escrit 8 preguntes de resposta breu proposades pel tribunal qualificador.

  Estàn exemptes de la primera prova els aspirants de Promoció Interna.

  SEGONA PROVA (3 h):

  De carácter obligatori i eliminatori. Resolució per escrit de 2 supòsits pràctics en que l’aspirant, eventualment, haurà d’analitzar els estats comptables d’una empresa; comprovar l’adequació de les autoliquidacións o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l’obligació tributària; contestar al·legacions, ejectuar i motivar la regularització tributaria i practicar les liquidacions tributàries, incloses les liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en periode voluntari i/o executiu; analitzar la situación econòmic financera del deutor a efectes de determinar els acords a adoptar en el marc d’un procedimient de recaptació; resoldre procediments de revisió, i/o redactar un informe tècnic jurídic sobre determinats aspectes rellevants plantejats en els supòsits.

  L'aspirant disposarà, durant la prova, de material de suport i consulta lliurat pel Tribunal Qualificador

  TERCERA PROVA (1,30 h):

  De carácter obligatori i eliminatori. Presentació i l’exposició oral daban el Tribunal qualificador, amb l’ajuda d’un document prèviament preparat per l’aspirant que será visualitzat en una pantalla electrónica, de 3 temes extrets a l’atzar per l’aspirant entre els temes de l’annex 3 del temari.

  CUARTA PROVA: consta de 2 exercicis:

  • Primer exercici: avaluació de coneixements de llengua catalana.
   Aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.
  • Segon exercici: Avaluació de coneixements de llengua anglesa. Té caràcter obligatori i no eliminatori.

  CINQUENA PROVA:

  Avaluació de les competències professionals. Té caràcter obligatori i no eliminatori. Entrevista estructurada durant aproximadament 1 hora, que el Tribunal farà a la persona aspirant.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

  Telepresencia

  • Clases online en directo. En estas clases el profesor interactúa con el alumno como si de una clase presencial se tratase, pudiendo preguntar dudas y participar en clase.
  • El campus virtual. Al iniciar el curso, el alumno recibirá unas claves de acceso a nuestro Campus Virtual. Aquí tendrá a su disposición el material complementario que cada profesor estime oportuno, un chat y foros donde interactuar con profesores y compañeros.
  • Equipo docente especializado. Todo el profesorado del CEF.- está familiarizado y especializado en materia de formación online, ya que fuimos pioneros en esta modalidad educativa y hemos ido evolucionando nuestra metodología con el paso de los años.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Aquest curs s'ofereix normalment en la nostra seu de Barcelona però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format telepresencial.

  Centre Data d’inici Dies i Horaris
  Barcelona Possibilitat d’Incorporació Dimecres, 16 a 21 h

  Els dies de classe són merament informatius, podent variar per múltiples raons.

  Possibilitat d’incorporació als diferents grups i creació de nous ( segons el nombre d’alumnes ). Els interessats poden dirigir-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  217 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados
 • Oferta de empleo público
 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.