Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Descripción y requisitos

La inspecció tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

 • a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració.
 • b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributàries.
 • c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs.
 • d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries.
 • e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries.
 • f) La informació a les persones obligades tributàries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributàries.
 • g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
 • h) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
 • i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
 • j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent.
 • k) Les altres que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 60.000 € (bruts anuals).

La inspecció tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

 • a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració.
 • b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades per les persones obligades tributàries.
 • c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs.
 • d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries.
 • e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries.
 • f) La informació a les persones obligades tributàries amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obligacions tributàries.
 • g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
 • h) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
 • i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
 • j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent.
 • k) Les altres que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Requisits acadèmics: Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d´enginyer o d´arquitecte.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 60.000 € (bruts anuals).

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Temari publicat en el DOGC Núm. 8341 – 15.02.2021.

  PROVES

  L'Oposició consta de 4 proves (DOGC Núm. 8779 – 25.10.2022)

  Primera prova ( 3h): Preguntes de resposta breu. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu proposades pel Tribunal Qualificador que versen sobre els temes de l'annex 1 del temari.

  Estàn exemptes de la prova els aspirants de Promoció interna.

  Segona prova: Llengua catalana i llengua estrangera

  Aquesta segona prova consisteix en una avaluació de coneixements de la llengua catalana i de la llengua estrangera triada per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió entre anglès, francès i alemany, i consta de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

  Tercera prova ( 4h): Supòsits pràctics. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Aquesta prova compren les matèries relatives als annexos 2 i 3 del temari.

  La prova consisteix en la resolució per escrit de tres supòsits pràctics. El primer, consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic de comptabilitat i matemàtiques financeres, d'acord amb el temari que es detalla a l'annex 2. Els altres dos supòsits consistiran cadascun d'ells en la resolució d'un supòsit pràctic professional, d'acord amb el temari que es detalla a l'annex 3, i, pel que fa a la comptabilitat, a l'annex 2.

  La persona aspirant, eventualment, haurà d'analitzar els estats financers i comptabilitat d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses les liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació; resoldre procediments de revisió, i/o redactar un informe tecnicojurídic sobre determinats aspectes rellevants plantejats en els supòsits.

  La persona aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material de suport i consulta en format electrònic (que inclourà la normativa aplicable als supòsits pràctics plantejats) lliurat pel Tribunal Qualificador.

  Quarta prova: Exposició oral. Té caràcter obligatori i eliminatori.

  Consisteix en l'exposició oral davant el Tribunal Qualificador de tres temes extrets a l'atzar per la persona aspirant entre els temes de l'annex 3 del temari. L'aspirant ha d'extreure un tema de cadascuna de les tres parts de l'annex 3 del temari: dret financer i tributari, part general; dret tributari, part especial I, i dret tributari, part especial II.

  Abans d'iniciar l'exposició i immediatament després d'extreure els temes, l'aspirant disposarà d'un temps màxim de 30 minuts per elaborar, en presència de membres del Tribunal Qualificador i consultant només el temari, un guió que podrà utilitzar en la seva exposició oral.

  L'exposició oral tindrà una durada mínima de 45 minuts i màxima d'1 hora en conjunt, i mínima de 10 minuts per tema.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

  Telepresencia

  Ja pots preparar la teva oposició seguint el #MétodoCEF sense necessitat de desplaçaments, independent del seu lloc de residència. La nostra modalitat telepresencial, amb classes en línia en directe, se sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'opositor, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per a facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.

  Com serà la teva preparació telepresencial?

  • Classes en streaming en directe. En aquestes classes el professor amb tu com si es tractés d'una classe presencial, podràs preguntar dubtes i participar en classe en rigorós directe.
  • Classes gravades. No pots assistir a una classe? No et preocupis, tindràs accessibles les classes gravades durant un període de temps determinat.
  • L'aula ara és virtual. En iniciar el curs, rebràs unes claus d'accés al nostre Campus Virtual. Aquí tindràs a la teva disposició tots els materials del curs digitalitzats, sessions explicatives, un xat o fòrums on podràs interactuar amb professors i companys, també les activitats que realitzis al llarg de la preparació.
  • Planificació de la preparació. La teva preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma i podràs veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia i a més, l'hem anat evolucionant perquè nostre #MétodoCEF de preparació, sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona 3 d'octubre del 2024 Preparació de l’oral 1 dia a la setmana
  Telepresència 3 d'octubre del 2024 Preparació de l’oral 1 dia a la setmana

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Els interessats poden adreçar-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL/TELEPRESENCIALS
  Matricula (primer mes) 40 €
  240 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Oferta de empleo público