Solicitud de Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
Abierto el plazo de matrícula

Oposiciones a Grupo A2: Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Aprobé en el CEF.- la oposición a Subinspector de Empleo y Seguridad Social. Los profesores se han implicado mucho en nuestro aprendizaje y tienen una gran empatía con la dura experiencia que atravesamos. Creo que ofrece una preparación adecuada para superar la oposición y cuenta con buenos recursos formativos para desarrollar el perfil profesional

Mario García
Opositor
 • Programa y Ejercicios

  Proves

  PRIMERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Per als aspirants del torn de lliure accés, aquesta prova comprèn l'annex I (blocs I a V) del temari previst a la base 1.3.
  • La prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 60 preguntes, més 6 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

  SEGONA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova comprèn l'annex 2 i l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.
  • Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 4 supòsits pràctics en els quals es plantejarà, eventualment, analitzar els estats comptables d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació, i resoldre procediments de revisió.
  • L'aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.

  TERCERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova comprèn l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.
  • Consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic en format word sis preguntes proposades pel Tribunal Qualificador.
  • El temps per a la realització d'aquesta prova serà de 2 hores.
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  Exclusivament en el sistema de PREPARACIÓ PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

 • Precio y calendario

  Calendario

  Centro Fecha Inicio Días y Horarios
  Barcelona 7 de octubre de 2016 Dilluns i divendres, de 16 a 20,30 h
  Barcelona 7 de octubre de 2016 Divendres tarda i dissabte matí

  Precios de la preparación

  Preu
  PREPARACIÓ PRESENCIALS
  Matrícula (primer mes) 40 €
  208 €/mes
 • Resultados
 • Oferta de empleo público
 • Solicitud Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.